Aula IDHC - Plataforma de formació virtual en drets humans

Avis legal

Mitjançant aquest avís, l'Institut de Drets Humans de Catalunya- en endavant IDHC -, informa als usuaris i usuàries de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal i de les condicions d'ús de la pàgina web.

La utilització de la web de l'IDHC i de qualsevol dels serveis que s'incorporen en ella suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privacitat que s'exposa.

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades del titular de AULAIDHC.ORG :

Titular: Institut de Drets Humans de Catalunya
NIF: G-08957318
E-Mail: cursonline@idhc.org
Telèfon: (0034) 93 119 03 72
Av. Meridiana 32, ent.
08018 Barcelona

Condicions d'ús de la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari o usuària és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents en el moment de l'accés, que demanem que llegeixi detingudament. Si l'usuari o usuària no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d' utilitzar aquest portal i d'operar en ell.

L'IDHC, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuari o usuàrias per tal que puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació amb finalitat docent, acadèmica, científica o similar, sense que puguin fer de ells, però, una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l'usuari o usuària, excepte en els casos previstos.

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per utilitzar determinats serveis, en especial per a la matriculació en els nostres cursos, i tenir accés restringit a l'Aula Virtual, pot sol•licitar la subscripció prèvia i l'emplenament de formularis. Aquests casos seran identificats degudament, i s'indicaran en cada moment els procediments que cal seguir per dur a terme el registre corresponent. Tot allò relatiu a aquests serveis i accessos restringits quedarà subjecte a la normativa interna de l'IDHC, que serà obligada complir per part de tots els usuaris o i usuàries.

L'usuari o usuària o usuària ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, aquestes condicions generals d'ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que siguin aplicables. L'accés a la nostra web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari o usuària, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari o usuària té expressament prohibida la utilització i l'obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, l'IDHC no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, l'IDHC queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense previ avís.

Drets de propietat intel•lectual

L'IDHC és titular o llicenciatari, si escau, dels drets de propietat intel•lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web ( incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el web- aspecte i comportament o look and feel -, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web ). Sigui com sigui, l'IDHC disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest web.

L'IDHC autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina web. No obstant això, l'IDHC manifesta que, per alimentar-se de moltes aportacions desinteressades, aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del web, quan sigui amb finalitat comercial o lucrativa.

Excepte l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

L'IDHC no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l'establiment per part de tercers d'enllaços a la pàgina web del IDHC, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari o usuària que accedeix a la pàgina web de l'IDHC i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap tipus d'associació entre l'IDHC i els seus titulars.

Limitació de la responsabilitat

Posant a disposició de l'usuari o usuària aquesta pàgina web, volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d'aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, encara que l'IDHC ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

L'IDHC no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar, de la utilització que els usuaris o usuàries facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat haver pres totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el web, l'IDHC no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les aportacions accessibles des del web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, l'IDHC no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del web que hagin estat facilitats per tercers i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats al que s'ha dit anteriorment i que puguin produir- per ( i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris o usuàries, la seva veracitat, exactitud i suficiència; ( ii ) infracció dels drets dels consumidors i usuaris o usuàries, ( iii ) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, realització d' actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; ( iv ) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i ( v ) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L'usuari o usuària assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l'usuari o usuària s'obliga a mantenir indemne a l' IDHC per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la matriculació en qualsevol de les nostres activitats formatives.

L'IDHC garanteix el compliment de les obligacions derivades de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a prestador de serveis d'aquesta societat.

Tot allò relatiu a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

L'IDHC es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

ATENCIÓ : Aquestes condicions generals d'ús han estat establertes amb data de 24/08/2012. En qualsevol moment podem modificar: cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari o usuària es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Recollida de dades i consentiment per tractar

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol•liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular del qual és l'IDHC. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol•liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent - expressament a IDHC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

L'IDHC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les quals l'usuari o usuària pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

Finalitats del tractament

Les dades que sol•licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari o usuària està obligat a facilitar-les. No obstant, són absolutament necessàries per poder dur a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per això l'usuari o usuària haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L'usuari o usuària serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a l’IDHC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari o usuària mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic, amb les següents finalitats:

- Gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota activitat docent i institucional pròpia de l'IDHC, així com gestió de l'usuari o usuària en els diferents serveis posats a la seva disposició.

- Gestió, execució i oferiment de serveis de l'Aula Virtual que, independentment de les normes establertes aquí, es regiran per una normativa específica de compliment obligat per part de tots els membres de la comunitat. L'usuari o usuària queda informat i accepta que ser membre de l'Aula Virtual implica que qualsevol membre autoritzat de la comunitat virtual pugui accedir a les dades publicades des de qualsevol part del món.

L'IDHC es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

Dret d'accés, rectificació i cancel•lació de les dades personals de l'usuari o usuària

L'usuari o usuària té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de l'IDHC, rectificar-la en cas que sigui errònia, cancel•lar o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, dirigint-se a Institut de Drets Humans de Catalunya, Avd. Merdiana, 30-32 ent, 08018, Barcelona.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

Considerem que, si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en estar incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre l'IDHC ho consideri oportú.

Accès a l'Aula

Accès per a estudiants:

Has oblidat el teu usuari i contrasenya?

Uneix-te a l'IDHC!

Necessitem el teu suport per seguir construint el futur dels drets humans.

Segueix-nos a:

Facebook Twitter Google Plus LinkedInCarrer Avinyó 44, 2n
08002 Barcelona
Tlfn.: +34 93 119 03 72

Web desenvolupada gràcies al suport de l'Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.