Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció internacional

03/11/2014 04/12/2014

La violència sexual en els conflictes no es pot entendre aïllada d'altres greus violacions dels drets humans de les dones, fruit de les enormes desigualtats i de la discriminació que continuen patint a tot el món, ni al marge de la violència de gènere que té lloc en temps de pau.

Així s'ha reflectit a la Cimera d'Alt Nivell sobre la Violència Sexual en els Conflictes, celebrada al juny d'aquest any, on una vegada més s'ha posat de manifest la necessitat que els governs adquireixin compromisos reals i efectius, no només retòrics, per acabar amb la violència sexual com a arma de guerra. Un crim internacional que afecta centenars de milers de dones a tot el món i que ara per ara constitueix un dels aspectes centrals de l'agenda internacional sobre dones, pau i seguretat, gràcies a la intensa tasca d'incidència d'organitzacions de dones de tot el món.

El curs proporcionarà les eines per comprendre el fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, així com els principals instruments internacionals per a la seva protecció i la seva denúncia. L'objectiu d’aquest curs és apoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Organitzat per l'Escola de Cultura de Pau i l'Institut de Drets Humans de Catalunya

Temari

Unitat 1: Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere

Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats

Definició de conflicte armat

Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats

Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones

Estudi de casos: Orient Mitjà, Balcans, Nepal i Sri Lanka

 

Unitat 2: La violència sexual en els conflictes armats

Violència sexual: definicions i enfocaments

Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma de guerra

L'economia política dels conflictes i la violència sexual

Respostes davant la violència sexual

Estudi de casos: Orient Mitjà, Balcans, Myanmar i RD Congo

 

Unitat 3: Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

Els instruments internacionals de drets humans sobre els drets de les dones:

  • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
  • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
  • Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats d'emergència o de conflicte armat
  • Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

Els òrgans de tractat:

  • El Comitè contra la Discriminació de la Dona (CEDAW)

Els òrgans de les Nacions Unides: el paper del Consell de Seguretat

Els procediments especials sobre els drets de les dones

  • Grup de Treball sobre la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica
  • Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències

Exercici pràctic

A qui va dirigit

El curs està dirigit a membres d'organitzacions de dones, activistes, defensores i defensors dels drets humans i altres agents de canvi que treballen pels drets de les dones.

Professorat

MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau. Especialitzada en l'anàlisi de la dimensió de gènere en els conflictes armats i la construcció de la pau i en la zona d'Àsia meridional. @mariavillellas

PAMELA URRUTIA ARESTIZÁBAL, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau. Especialitzada en l'anàlisi de la conflictivitat armada i la construcció de la pau a la regió de l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica. @pamela_urrutia

ANA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau. Especialitzada en l'anàlisi en l'anàlisi de la conflictivitat armada i la construcció de la pau a Europa i Àsia Central.

JAUME SAURA I ESTAPÀ, president de l'IDHC i professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona. Ha escrit diferents articles i publicacions sobre drets humans i ha participat en nombroses missions d'observació electoral internacionals.

 

Durant les set setmanes de durada del curs, els estudiants disposaran també del suport continu d'un tutor.

Preus

Descripció Preu
Preu general 170 €
Preu reduït (persones aturades, jubilades, membres de famílies nombroses i estudiants i socis i sòcies de l'IDHC amb més d'un any d'antiguitat) 150 €