Els conflictes armats des de l’enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció (4ª edició)

20/05/2019 21/06/2019

Els conflictes armats actualment en curs estan generant greus conseqüències sobre les poblacions que els pateixen, donant lloc a una crisi global de desplaçament forçat sense precedents i nombroses violacions de drets humans. En aquest context, és necessari analitzar els impactes específics de gènere, amb conseqüències devastadores sobre la vida de les dones i les nenes que els sofreixen. Les desigualtats i la violència de gènere s'agreugen com a conseqüència de la violència armada i el militarisme, i les violacions dels drets humans de les dones adquireixen una dimensió específica.

Malgrat aquesta realitat l'anàlisi dels conflictes armats i els processos de pau segueix estant dominat per una perspectiva patriarcal que invisibilitza les afectacions diferenciades que sofreixen les dones en els conflictes i les contribucions que els moviments de dones han fet a la construcció de la pau en les seves societats. A més, aquesta construcció d'un coneixement hegemónicamente masculí ha portat també a la relegació de les aportacions de les investigadores feministes que han tractat d'ampliar l'anàlisi incloent les visions i experiències de les dones. 

El curs proporcionarà eines para: comprendre els conflictes armats des d'una perspectiva de gènere, amb especial atenció a la utilització de la violència sexual com a arma de guerra; conèixer les propostes des del feminisme per a la construcció de la pau, així com el seu impacte i situació actual en el context internacional; per acabar analitzant els principals instruments internacionals existents per a la protecció de drets humans i denúncia i per a la participació de la societat civil. 

L'objectiu últim del Curs, organitzat per el IDHC i la Escola de Cultura de Pau, és empoderar a les persones participants en la defensa dels drets de les dones, a través de la formació i de l'acció.

Temari

UNITAT 1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra

- Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats i definició de conflicte armat

- Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats

- Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones

- Violència sexual: definicions i enfoquis

- Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma de guerra

- L'economia política dels conflictes i la violència sexual

- Respostes enfront de la violència sexual

- Estudi de casos

UNITAT 2. La construcció de pau des del feminisme

- Introducció a la construcció de la pau des del feminisme: història, debats i moviments

- Aportacions de l'anàlisi feminista a la construcció de pau 

- L'agenda dones, pau i seguretat i el marc normatiu internacional

- La participació de les dones en la construcció de la pau

- Estudio de casos

- Exercici pràctic (recull unitats 1 i 2)

UNITAT 3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

1. Els instruments internacionals de drets humans relatius a les dones: 

- Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona

- Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona

- Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats d'emergència o de conflicte armat

- Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

2. Els òrgans de les Nacions Unides: 

- El Consell de Seguretat

- El Comitè contra la Discriminació de la Dona (CEDAW)

3. Els procediments especials sobre drets de les dones

- Grup de Treball sobre la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica

- Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències

4. Els drets humans en perspectiva institucional

5. Exercici pràctic

A qui va dirigit

El curs està dirigit a organitzacions de la societat civil que tinguin entre els seus objectius l'equitat de gènere i l'enfortiment dels drets de les dones, activistes, defensores i defensors dels drets humans, moviments socials i altres agents de canvi, com a membres d'entitats o organitzacions de drets humans.

Professorat

MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictes Armats i Construcció de Pau de la Escola de Cultura de Pau. Especialitzada en l'anàlisi dels conflictes armats i la construcció de la pau des d'una perspectiva de gènere i feminista i en la participació de les dones en els processos de pau.. @mariavillellas

DAVID BONDIA,professor titular de Dret i Relacions Internacionals i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Entre les seves principals línies d'investigació destaca la protecció internacional dels drets humans i els drets humans emergents, qüestions sobre les quals ha realitzat diverses publicacions. @DavidBondia

Durant tot el curs, el alumant disposarà també del suport continu d'un tutor.

Preus

Descripció Preu
Preu general 190 €
Preu reduït (persones aturades, jubilades, membres de famílies nombroses i estudiants i socis i sòcies de l'IDHC amb més d'un any d'antiguitat) 170 €